Základní data  vybraných fotografů a fotografek působících  v českých zemích do roku 1918. Kromě Pavla Scheuflera se na některých medailoncích podíleli další autoři.

Franz, Bedřich (Fridrich, Friedericus)

1. 12. 1796 Vysoké Veselí (okres Nový Bydžov) - 12. 4. 1860 Nová Říše

Premonstrát, profesor fyziky,  autor souboru nejstarších dochovaných daguerrotypických portrétů u nás.

Roku 1815 byl přijat  do premonstrátského kláštera v Nové Říši, po třech letech složil slib a  1820 byl v Brně vysvěcen na kněze.  1831  byl v Praze promován doktorem filozofie.  1824 - 1842 působil jako  profesor fyziky na filozofickém učilišti v Brně a toto působení bylo klíčové pro jeho zájem o daguerrotypie. Podle dobového tisku  vytvořil exteriérové snímky Brna prokazatelně na jaře  1840, možná i dříve. Podle Květů z 9. 7. 1840 „velmi šťastně daguerrotypuje ... mnohé  nové obrazy, jakož: kostel zábrdowický, kostel a klášter augustiniánský a j." Podle článku v Moravii 3. května 1841 si opatřil novou  Voigtländrovu komoru s Petzvalovým objektivem a expozicí jedné minuty pořídil zdařilé portréty. Daguerrotypie brněnského biskupa Antona Gindla z 27. dubna 1841 je prvním známým datovaným fotoportrétem vytvořeným u nás. Doložitelných Franzových portrétů se zachovalo celkem šest, přičemž svým technickým provedením a snahou o vystižení charakteru portrétovaného náleží k těm nejkvalitnějším  českým daguerrotypiím vůbec. Franzovi se také připisuje snímek Slavnosti Božího těla na Zelném trhu v Brně z 10. června 1841, který  tak náleží k nejstarším snímkům události na světě.

6. 11. 1842 Franz odešel na univerzitu v Olomouci, kde v letech 1843-1852 přednášel fyziku. 1847 byl zvolen jejím rektorem. Daguerrotypií se v Olomouci zřejmě již nezabýval. V jistém smyslu Franzovým pokračovatelem  byl další profesor brněnského filozofického učiliště  augustián Filip Gabriel, o jehož zdařilých daguerrotypických portrétech  psala Moravia 30. listopadu 1843 ve fejetonu Daguerrotypie.

V revolučním roce 1848 byl Franz 31. 5. zvolen poslancem do zemského sněmu, což dokládá jeho aktivní občanský postoj a vlastenectví. Po zrušení univerzity se stal   roku 1851 ředitelem reálky v Salcburku. Na Moravu se vrátil po dvou letech, kdy byl zvolen  opatem v Nové Říši.

Odkazy:  J. a Z. Boučkovi: K začátkům fotografie na Moravě a ve Slezsku - první moravští fotografové. Uměleckohistorický sborník, Brno 1984; J. Bouček: O stavbě fotografického obrazu ve velkých vývojových érách fotografie I. RF XXX, 1986, č.1, s. 43-49; J. Anděl, A. Dufek, P. Scheufler: Kouzlo staré   fotografie. Výstava a katalog MG, Brno 1978;  Encyklopedie českých a slovenských fotografů. ASCO, Praha 1993; Galerie c. k. fotografů; J. Anděl: Česká fotografie 1840 - 1950. Příběh moderního média. Katalog výstavy Galerie Rudolfinum, KANT, Praha 2004

 

 

Bedřich Franz: Slavnost Božího těla na Zelném trhu v Brně, 10. 6. 1841. Deska formátu 15,2 x 20,5 cm je uložena v Muzeu města Brna. Bedřich Franz: Slavnost Božího těla na Zelném trhu v Brně, 10. 6. 1841. Deska formátu 15,2 x 20,5 cm je uložena v Muzeu města Brna.